mogelijkheid tot distributeurschap voor ontsmettingsmiddel voor lichaamsverzorging in Kolkata

  • Huis
  • /
  • mogelijkheid tot distributeurschap voor ontsmettingsmiddel voor lichaamsverzorging in Kolkata

mogelijkheid tot distributeurschap voor ontsmettingsmiddel voor lichaamsverzorging in Kolkata

Distributieovereenkomst en mededinging: een overzicht ...- mogelijkheid tot distributeurschap voor ontsmettingsmiddel voor lichaamsverzorging in Kolkata ,overeenkomsten die … direct of indirect, tot doel hebben de beperking van de mogelijkheid van de afnemer tot het vaststellen van zijn verkoopprijs, onverlet de mogelijkheid voor de leverancier om een maximumprijs op te leggen of een verkoopprijs aan te raden, …Wat is een distributieovereenkomst? Omschrijving ...Het distributeurschap houdt o.a. in dat de distributeur het recht heeft om bepaalde producten en/of diensten bij de leverancier in te kopen met als doel deze producten en/of diensten voor eigen rekening (in een bepaald verkoopgebied) te verkopen. Een distributieovereenkomst wordt ook wel een dealerovereenkomst genoemd.NVMP - Producentenverantwoordelijkheid

Voor de verslaglegging over verpakkingen geldt een vrijstelling voor een producent of importeur die jaarlijks minder dan 50.000 kilogram verpakkingen op de Nederlandse markt brengt. Voor de producten en importeurs die jaarlijks 50.000 kilogram of meer op de markt brengen, is …

Distributie via het internet: welke beperkingen kan de ...

Mogelijkheid tot verbod op verdeling via internet? ... Tot slot is het nuttig om erop te wijzen dat in bepaalde sectoren specifieke regels gelden, die expliciet geregeld zijn door de wet. De belangrijkste is daar de automobielsector. Bovenstaande redenering kan in deze sectoren dus niet zondermeer toegepast worden. ... Dit is zeker zo voor ...

Europees distributierecht: Uitdagingen voor uw onderneming

worden verklaard voor elke overeenkomst […] die bijdragen tot verbetering van de productie of van de verdeling der producten of tot verbetering van de technische of economische vooruitgang, mits een billijk aandeel in de daaruit voortvloeiende voordelen de gebruikers te goed komt, en zonder nochtans aan de betrokken ondernemingen, a)

CHECKLIST VOOR EEN DISTRIBUTIEOVEREENKOMST

CHECKLIST VOOR EEN DISTRIBUTIEOVEREENKOMST De meeste landen kennen geen bijzonder wettelijk kader voor de distributieovereenkomst. De partijen hebben er daarom belang bij om dit juridische vacuüm op te vangen met een evenwichtig, goed uitgewerkt contract. Hierbij moeten zij bijvoorbeeld aandacht schenken aan de volgende elementen: 1.

Distributieovereenkomst wat moet er in staan? Inhoud ...

De distributieovereenkomst kan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd worden aangegaan. Ook is het verstandig om in de distributieovereenkomst een opzegtermijn op te nemen. In de distributieovereenkomst kan een opsomming worden opgenomen van omstandigheden die de leverancier het recht geeft om de distributieovereenkomst (tussentijds) te ...

Informatie over distributieovereenkomst? | JPR Advocaten

De distributieovereenkomst kan voor bepaalde of voor onbepaalde tijd worden aangegaan. De distributeur verkoopt voor eigen rekening en risico en op eigen naam. Hij onderscheidt zich van de handelsagent doordat hij de leverancier niet vertegenwoordigt en dus geen overeenkomst tot stand brengt tussen de leverancier en de afnemers.

Opzegging van een distributieovereenkomst: kan dat zomaar ...

Een distributieovereenkomst die voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan wordt ook wel een ‘duurovereenkomst’ genoemd. Bij duurovereenkomsten geldt steeds een doorlopende verplichting tot nakoming. Let op een duurovereenkomst voor bepaalde tijd waarbij geen tussentijdse opzegmogelijkheid is opgenomen kan niet tussentijds worden opgezegd.