welk type vergunning is vereist om ontsmettingsmiddel te vervaardigen

  • Huis
  • /
  • welk type vergunning is vereist om ontsmettingsmiddel te vervaardigen

welk type vergunning is vereist om ontsmettingsmiddel te vervaardigen

TOC \o - TAS- welk type vergunning is vereist om ontsmettingsmiddel te vervaardigen ,te laten invullen. Voor elk type dienst waarvoor een vergunning vereist is, zijn er speciale formulieren te verkrijgen die volledig ingevuld dienen te worden. Aanvragen voor bijbehorende nummers en/of frequenties moeten apart worden gedaan; zie betreffend hoofdstuk. Bovengenoemd formulier zal dus vergezeld van alle bescheidenFAQ - Professionelen biociden | FOD Volksgezondheid2.2.3. Wat zijn de voorwaarden die vereist zijn om een registratieaanvraag te mogen indienen voor een biocide dat identiek is aan een product dat in België reeds toegelaten is? 2.2.4. Een biocide wordt in België geproduceerd maar is bestemd voor verkoop in een andere lidstaat. Het wordt dus niet in België op de markt gebracht noch gebruikt.Vastgoedcontracten - Uitgeverij Den Hollander

Om een onroerende zaak over te dragen van verkoper op koper is een akte van levering nodig, in dit modelcontract gaat het om de levering van bedrijfsruimte eigendom. Voor het begrip levering van onroerende zaken zie art. 3:89 lid 1 BW: voor de levering van een onroerende zaak is naar Nederlands recht vereist een akte van levering gevolgd door ...

Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms)

Indien toepassing wordt gegeven aan artikel 24, tweede lid, onder c, worden tevens bij algemene maatregel van bestuur regelen gesteld betreffende de wijze waarop de aanvraag om een vergunning dient te geschieden, en de gegevens die van de aanvrager kunnen worden verlangd.

FAQ - Professionelen biociden | FOD Volksgezondheid

2.2.3. Wat zijn de voorwaarden die vereist zijn om een registratieaanvraag te mogen indienen voor een biocide dat identiek is aan een product dat in België reeds toegelaten is? 2.2.4. Een biocide wordt in België geproduceerd maar is bestemd voor verkoop in een andere lidstaat. Het wordt dus niet in België op de markt gebracht noch gebruikt.

Welke vergunningen horen bij jouw activiteit? - Xerius

Je vergunning hangt af van je activiteit. Het aanvragen van je vergunning is één van de haltes op weg naar een eigen zaak. Welk exemplaar jij precies nodig hebt, hangt uiteraard af van je plannen. Ga je bijvoorbeeld met voeding aan de slag, dan zal je niet kunnen ontsnappen aan een eetwarenvergunning.

Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms)

Indien toepassing wordt gegeven aan artikel 24, tweede lid, onder c, worden tevens bij algemene maatregel van bestuur regelen gesteld betreffende de wijze waarop de aanvraag om een vergunning dient te geschieden, en de gegevens die van de aanvrager kunnen worden verlangd.

Milieuvergunningsaanvraagformulier - PDF

Gelieve deze nummering ook te hanteren voor de bijgevoegde bijlagen. Heel wat informatie kan tegenwoordig ook met een digitale drager toegevoegd worden. Kijk daarom zeker ook op onze website wat reeds digitaal kan: Volgens het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake nadere regels van de project-m.e.r.-screening wordt geregeld ...

Justis | ECLI:NL:PHR:2016: 562

Bij vergunningaanvragen is het niet mogelijk om per aanvraag objectief vast te stellen welk belang bij het indienen van de aanvraag grotendeels overheerst als gevolg waarvan als uitgangspunt geldt dat bij het al dan niet verlenen van een vergunning dient te worden beoordeeld of vooral het algemeen belang dan wel vooral een individualiseerbaar ...

Memorie van toelichting - Regels inzake een ...

Om recht te doen aan het uitgangspunt van beroep in twee instanties en tevens de benodigde deskundigheid te blijven waarborgen, is het kabinet voornemens het beroep in eerste instantie voor toestemmingen die zijn voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure bij een beperkt aantal gespecialiseerde rechtbanken te concentreren.

Staatsblad 2012, 558 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen

Het eerste lid is niet van toepassing indien het vanwege de omvang van het te bewerken object niet mogelijk is om deze activiteit in het inpandige deel van de inrichting te verrichten. FFFFF In artikel 4.74f, aanhef, en artikel 4.74g, aanhef wordt «harsen en coatings» vervangen door: harsen of coatings.

2016 - vbo-feb.be

De ondernemingen krijgen de raad om in interne procedures te voorzien om ervoor te zorgen dat de personeelsleden relevante informatie delen (melden) en op consistente wijze de juiste pro-cessen volgen. De medewerkers die in het proces worden ingeschakeld, moeten op de hoogte zijn van de indicatoren en van de mogelijke drei-ging erachter.

CURIA - Documents

„1. De lidstaten treffen de dienstige maatregelen om te bewerkstelligen dat voor de vervaardiging, op hun grondgebied, van geneesmiddelen een vergunning is vereist. Deze vergunning is ook vereist indien het geneesmiddel wordt vervaardigd met het oog op uitvoer. 2. De in lid 1 bedoelde vergunning is vereist zowel voor de gedeeltelijke of ...

Staatsblad 2014, 157 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen

Op de aanvraag om wijziging van een vergunning op grond van artikel 3.21, eerste lid, zijn de artikelen 3.7 tot en met 3.9 en 3.11 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de gegevens, aangewezen bij of krachtens artikel 3.7, tweede en derde lid, slechts behoeven te worden overgelegd voor zover deze gegevens van betekenis zijn ...

Brochures en veiligheidsinstructies | Linde Gas België

Met nieuwe hygiënische methoden om versproducten langer houdbaar te maken én te houden, krijgen micro-organismen minder kans om uit te groeien. Zo blijven producten langer vers, op smaak en dus verkoopbaar. Het MAPAX®-concept op basis van het bekende Modified Atmosphere Packaging (MAP) remt met gassen de groei van micro-organismen.

Beheer van uw zwembad | Leefmilieu Brussel

De pompen voor de injectie van het ontsmettingsmiddel en de pH-correctie moeten automatisch onderbroken worden zodra het watercirculatiedebiet onder 40% van de normale waarde daalt. Neem alle maatregelen om de zwembaden te ontruimen als de vrije chloorwaarden, die automatisch of tijdens een dagelijkse controle worden gemeten, hoger zijn dan 2 mg/l.

CURIA - Documents

25 De verwijzende rechter vraagt zich met name af of een milieuvergunning in de zin van wet nr. 86/2000 is vereist om gebruik te mogen maken van voormalige telefoonpalen die met een CCA-oplossing zijn behandeld. Om deze vraag te kunnen beantwoorden dient volgens deze rechter te worden nagegaan of het bij deze thans als draagbalken hergebruikte ...

wetten.nl - Regeling - Dierproevenregeling 2014 - BWBR0035873

4.1 Om welk type aanvraag gaat het? 0 Nieuwe aanvraag Projectvergunning €_____ Lege. 0 Wijziging € _____Lege. 4.2 Op welke wijze wilt u dit bedrag aan de CCD voldoen. Bij een eenmalige incasso geeft u toestemming aan de CCD om eenmalig het bij 4.1 genoemde bedrag af te schrijven van het bij 1.2 opgegeven rekeningnummer. 0 Via een eenmalige ...

Staatsblad 2012, 558 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen

Het eerste lid is niet van toepassing indien het vanwege de omvang van het te bewerken object niet mogelijk is om deze activiteit in het inpandige deel van de inrichting te verrichten. FFFFF In artikel 4.74f, aanhef, en artikel 4.74g, aanhef wordt «harsen en coatings» vervangen door: harsen of coatings.

Hoofdlijnen regelgeving inzake milieueffectrapportage

Mede vanwege het sterk casuïstische karakter daarvan, gaat het de reikwijdte van deze bijdrage te boven om die te bespreken. Verwezen zij in dat verband naar het commentaar bij de artikelen 7.7 en 7.23 WMB in Tekst & Commentaar Milieurecht, Deventer: Kluwer 2012 (vierde druk).

2016 - vbo-feb.be

De ondernemingen krijgen de raad om in interne procedures te voorzien om ervoor te zorgen dat de personeelsleden relevante informatie delen (melden) en op consistente wijze de juiste pro-cessen volgen. De medewerkers die in het proces worden ingeschakeld, moeten op de hoogte zijn van de indicatoren en van de mogelijke drei-ging erachter.

Evidente aanvraag vereist voordat een omgevingsvergunning ...

Indien het bevoegd gezag niet tijdig beslist op een aanvraag om een omgevingsvergunning kan sprake zijn van een van rechtswege verleende omgevingsvergunning. De vergunning wordt dan geacht te zijn verleend, ook al heeft het bevoegd gezag inhoudelijk geen oordeel gegeven over de aanvraag. In haar uitspraak van 20 maart

InfoMil Home - Kenniscentrum InfoMil

a. om, alleen of in combinatie met andere stoffen en zonder een chemische verandering te ondergaan, grondstoffen, producten of afvalmaterialen op te lossen, b. als schoonmaakmiddel om verontreinigingen op te lossen, c. als verdunner, d. als dispergeermiddel, e. om de viscositeit aan te passen, f. om de oppervlaktespanning aan te passen, g. als ...

Beveiliging de Wet- en Regelgeving

Deze wetgeving houdt onder meer wijziging van een aantal artikelen uit het Sr in, te weten de artikelen 139f en 441b Sr. Artikel 139f Sr is gewijzigd met het verbod om heimelijk afbeeldingen te vervaardigen van personen in woningen of niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, zonder dat dit op duidelijke wijze kenbaar is gemaakt.

Geconsolideerde TEKST: 32009R0428 — NL — 16.11.2016

Voor de uitvoer van producten voor tweeërlei gebruik die niet op de lijst in bijlage I voorkomen, is eveneens een vergunning vereist indien de exporteur door de in lid 1 bedoelde autoriteiten is meegedeeld dat de betrokken producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn om te worden gebruikt als onderdelen of componenten van ...

Recht, Onrecht, Vijandstrafrecht: Rechtskritiek ...

Twee recent besproken biografieën gaven een beeld van heel verschillende wetsovertreders, Auguste Blanqui en Alexandre Jacob. De eerst genoemde is een 19de eeuwse Franse sociaal revolutionair; de ander een vroeg 20ste eeuwse Franse inbreker en anarchist. Beiden handelden vanuit politieke motieven en bonden – beiden op heel verschillende wijze – de strijd aan tegen de…