Conclusie van het voorstel over handstencils

  • Huis
  • /
  • Conclusie van het voorstel over handstencils

Conclusie van het voorstel over handstencils

EU-voorstel: grote bedrijven moeten meebetalen aan herstel ...- Conclusie van het voorstel over handstencils ,EU-voorstel: grote bedrijven moeten meebetalen aan herstel coronacrisis ... sectoren en regio's het geld nodig is. De conclusie zal zijn dat er meteen geld nodig is om de economie op gang te ...Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over ...Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de markten in de sector visserij- en aquacultuurproducten ... 2.1.2 Deze conclusie werd opgetekend in het groenboek (1)andere conclusie - Vertaling naar Engels - voorbeelden ...

Uit artikel 3 van het voorstel kan geen andere conclusie worden getrokken. No other conclusion can be drawn from Article 3 of the proposal. Er werden echter geen opmerkingen ontvangen die aanleiding gaven tot een andere conclusie .

Aanbevelingen in je scriptie - 24editor

Apr 12, 2019·In de aanbevelingen in je scriptie geef je, op basis van de analyse van de resultaten en de conclusie, advies over welke acties de opdrachtgever kan ondernemen om de doelstelling(en) te behalen.. Wat is een aanbeveling? Een aanbeveling is een onderbouwd voorstel van een concrete actie of maatregel die door de onderzoeker gedaan wordt ten aanzien van het vraagstuk in het onderzoek.

TBR 2013/97 Wezenlijke wijziging tijdens aanbesteding of ...

4 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Her-zien Vierde Compromisvoorstel Nieuwe Aanbestedingsrichtlijn), 16725/1/12 REV 1, 30 november 2012. 5 Europese Commissie, Non-paper over het voorstel voor een richtlijn betreffende het gunnen van overheidsopdrachten,

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer - Koninkrijk.nu

Ten aanzien van de jaarrekening van Curaçao van het jaar 2018 is de conclusie van de Algemene Rekenkamer van Curaçao dat deze “geen getrouwe weergave geeft van het gevoerde financieel beheer. De jaarrekening bevat met betrekking tot de rechtmatigheid en de getrouwheid totaal NAf 664,5 miljoen aan fouten en NAf 5.991 miljoen

VERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad ...

Amendement 1. Voorstel voor een verordening. Artikel 3 – lid 1 – letter e bis (nieuw) Door de Commissie voorgestelde tekst. Amendement (e bis) "lidstaat": een lidstaat die krachtens Besluit 2016/…/EU of krachtens een besluit dat overeenkomstig artikel 331, lid 1, tweede of derde alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is vastgesteld, deelneemt aan de nauwere ...

VERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad ...

Amendement 1. Voorstel voor een verordening. Artikel 3 – lid 1 – letter e bis (nieuw) Door de Commissie voorgestelde tekst. Amendement (e bis) "lidstaat": een lidstaat die krachtens Besluit 2016/…/EU of krachtens een besluit dat overeenkomstig artikel 331, lid 1, tweede of derde alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is vastgesteld, deelneemt aan de nauwere ...

Aanbevelingen scriptie schrijven hoe doe je dat? - Studielab

Over elke aanbeveling moet goed nagedacht worden. Het is immers de bedoeling dat de opdrachtgever deze ook echt gaat gebruiken. Een aanbeveling moet bovendien goed onderbouwd zijn: ze vloeien logisch voort uit je conclusie die op basis van het theoretisch kader, je literatuuronderzoek en/of praktijkonderzoek tot stand is gekomen. Een goede aanbeveling:

Europese Autoriteit voor effecten en markten ***I

II) (10) en van 23 april 2009 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over ratingbureaus) ( 11 ) (2) De conclusie van een door de Commissie besteld en op 25 februari 2009 verschenen verslag van

Brief derdentoegang GDS - ACM

alleen over het faciliteren van de marktprocessen en niet van de klantprocessen.5 Bovendien gaat het voorstel alleen over GDS-en die zijn aangesloten op een net van een regionale netbeheerder. Op 23 mei 2018 heeft de ACM een bijeenkomst georganiseerd met partijen uit de sector waarin vooral is gesproken over het faciliteren van de klantprocessen.

COM(2016)283/F1 - NL - ec.europa.eu

20095 en in 20126 en het verslag van de Commissie uit 2014 over de werking van de SCB- ... De conclusie van deze evaluatie was aanvankelijk voorzien voor eind 2014, ... waarbij de nadruk ligt op de belangrijkste elementen van het voorstel en in het bijzonder op …

Europese Autoriteit voor effecten en markten ***I

II) (10) en van 23 april 2009 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over ratingbureaus) ( 11 ) (2) De conclusie van een door de Commissie besteld en op 25 februari 2009 verschenen verslag van

De eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden | Loyens ...

Het is in gevallen echter ook het mogelijk om een wijziging eenzijdig door te voeren nadat de werkgever de werknemer een redelijk voorstel heeft gedaan en dat voorstel naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden geweigerd door de werknemer.

Een vooruitblik: De cookieregels in het voorstel voor de e ...

Dat is, kunnen we vaststellen, niet gelukt. Sterker nog, de onderhandelingen over de ePV zijn nog steeds aan de gang. Met de Europese verkiezingen in aantocht, lijkt ons de kans erg klein geworden dat de definitieve versie van de ePV er op korte termijn is. Het is dan ook de vraag of de ePV in 2020 van toepassing wordt.

De eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden | Loyens ...

Het is in gevallen echter ook het mogelijk om een wijziging eenzijdig door te voeren nadat de werkgever de werknemer een redelijk voorstel heeft gedaan en dat voorstel naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden geweigerd door de werknemer.

Een vooruitblik: De cookieregels in het voorstel voor de e ...

Dat is, kunnen we vaststellen, niet gelukt. Sterker nog, de onderhandelingen over de ePV zijn nog steeds aan de gang. Met de Europese verkiezingen in aantocht, lijkt ons de kans erg klein geworden dat de definitieve versie van de ePV er op korte termijn is. Het is dan ook de vraag of de ePV in 2020 van toepassing wordt.

MEDEDELING AAN DE LEDEN - European Parliament

Op 12 4september 2018 heeft de Commissie een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG goedgekeurd. Dit voorstel ging vergezeld van een verslag over de resultaten van de openbare raadpleging5.

Voorstel - 4 definities - Encyclo

Voorstel 1) Aanbod 2) Amendement 3) Bod 4) Geopperd idee 5) Idee 6) Initiatief 7) Motie 8) Offerte 9) Ontwerp 10) Opzet 11) Plan 12) Proefpreek 13) Propositie 14) Suggestie 15) Verzoek 16) Voorgelegd plan 17) Voorslag 18) Voorstdoen 19) Voortrein 20) Wetsvoorstelling

Gronings afvaldebat eindigt diep in de nacht in puinhoop ...

Sep 10, 2020·Maar na een lange schorsing op verzoek van de VVD-fractie verklaarde GroenLinks opeens de bepalingen over diftar te willen schrappen uit het voorstel, in afwachting van het onderzoek.

Raad van State: voorstel constitutionele toetsing is ...

DEN HAAG - Het voorstel-Van Tongeren (tweede lezing Grondwet) moet naar het oordeel van de Afdeling advisering van de Raad van State geacht worden te zijn vervallen.Het is aan de Kamer om uitdrukkelijk te beslissen of zij dit oordeel overneemt. Dat schrijft de Raad in …

Raad van State: voorstel constitutionele toetsing is ...

DEN HAAG - Het voorstel-Van Tongeren (tweede lezing Grondwet) moet naar het oordeel van de Afdeling advisering van de Raad van State geacht worden te zijn vervallen.Het is aan de Kamer om uitdrukkelijk te beslissen of zij dit oordeel overneemt. Dat schrijft de Raad in …

Een voorstel maken voor de directie (met afbeeldingen ...

Als er geen formulier of template voorgeschreven wordt, zorg dan dat je zelf een goede structuur geeft aan je voorstel. Geef je voorstel een titel die duidelijk weergeeft waar het voorstel over gaat, leg uit waarom je het voorstel doet, wat het voorstel is, en wat de gevolgen zijn van het voorstel.

Hof van Justitie van de Europese Unie PERSCOMMUNIQUÉ nr. …

NOTA BENE: De conclusie van de advocaat-generaal bindt het Hof van Justitie niet. De advocaten-generaal hebben tot taak, in volledige onafhankelijkheid het Hof een juridische oplossing te bieden voor het concrete geschil. De rechters van het Hof beginnen vandaag met de beraadslagingen over het arrest, dat op een latere datum zal worden gewezen.

Zorgen bij telecomproviders over delen van reisgegevens ...

Telecomproviders zijn bezorgd over een wetsvoorstel dat hen tijdelijk verplicht meer data te verzamelen over het reisgedrag van mensen, en deze geanonimiseerd te delen. Een van de zorgen is dat opsporingsdiensten bij de informatie kunnen komen die is opgeslagen bij providers. Dat zeggen bronnen in de telecomindustrie tegen de NOS.

Hof van Cassatie van België - juridatsearch

Als de aanvrager niet instemt met het voorstel kan hij, binnen 30 dagen na ontvangst van dit voorstel, bij een ter post aangetekend schrijven aan het op het voorstel vermelde adres een aanvraag voor herziening van het voorstel richten die behoorlijk moet worden ge-rechtvaardigd en van afdoende bewijsstukken moet vergezeld zijn.