eu-verordening inzake de export van ontsmettingsmiddelen

  • Huis
  • /
  • eu-verordening inzake de export van ontsmettingsmiddelen

eu-verordening inzake de export van ontsmettingsmiddelen

EUR-Lex - 32008R0889 - EN - EUR-Lex- eu-verordening inzake de export van ontsmettingsmiddelen ,Bij toepassing van de voorwaarden van artikel 22, lid 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 834/2007 kan een marktdeelnemer met het oog op bestuiving op hetzelfde bedrijf eenheden voor biologische en voor niet-biologische bijenteelt exploiteren, mits aan alle voorschriften voor de biologische productie, met uitzondering van de bepalingen inzake ...Verordening (EU) nr. 113/2010 van de Commissie van 9 ...VERORDENING (EU) Nr. 113/2010 VAN DE COMMISSIE van 9 februari 2010 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen, wat de dekking, de definitie van de gegevens, de opstelling van handelsstatistieken naarEU | FOD Financiën

Aanpassing van de validatieprocedure voor de documenten 136F; Nieuwe procedure voor het verkrijgen van een E705; Toegang tot de hulpkantoren van de Douane; De AAD&A zal ondersteuning bieden aan de FedPol bij grenscontroles; Accijnzen : Ontsmettingsmiddelen – Uitzonderlijke maatregelen. Productie van ontsmettingsmiddelen door apothekers

EU-wetgeving | RVO.nl | Rijksdienst

De EU-wetgeving omvat alle verdragen die betrekking hebben op de oprichting en werking van de Europese Unie (EU) en alle verordeningen, richtlijnen en besluiten die van toepassing zijn in de lidstaten van de EU.De meeste maatregelen van de EU worden genomen volgens de 'gewone wetgevingsprocedure'. Deze procedure bepaalt dat het Europees Parlement samen met de Raad (de regeringen van de …

Kamervragen (Aanhangsel) 2015-2016, nr. 820 | Overheid.nl ...

Van «ontsmettingsmiddelen in voedsel» is geen sprake. De inzet van de EU, en ook Nederland, bij de onderhandelingen in het kader van TTIP is dat ook geïmporteerde producten van dierlijke oorsprong voldoen aan de wetgeving die hieromtrent in de EU is overeengekomen.

EU-verordening; eisen wettelijke controles van financiële ...

Voor de toepassing van dit artikel wordt de duur van de controleopdracht berekend vanaf het eerste boekjaar dat is bedoeld in de brief inzake de controleopdracht waarbij de wettelijke auditor of het auditkantoor voor het eerst wordt benoemd voor het uitvoeren van opeenvolgende wettelijke controles voor dezelfde organisatie van openbaar belang ...

ERMG Task Force Business Continuity Planning eerste ...

een reflectiedocument opgesteld met enkele aandachtspunten inzake de BCP. Voor elke ... en van ontsmettingsmiddelen en biociden die toegestaan zijn voor gebruik in de voedingsnijverheid. ... bijvoorbeeld de certificatie in het kader van de export.

Groothandelaar desinfecterend product | Europages

Doorloop de 10 Groothandelaar van de sector desinfecterend product op Europages, platform B2B om internationaal partners te vinden.

Voedselveiligheid | Infopagina's over de Europese Unie ...

Zo zorgt de Europese Unie ervoor dat controlenormen inzake de hygiëne van levensmiddelen en diervoeders, de gezondheid van planten en dieren en de preventie van voedselbesmetting door gevaarlijke stoffen worden opgesteld en nageleefd. ... via gewasbescherming en voedselproductie, tot verwerking, opslag, vervoer, invoer en export, en ...

Voedselveiligheid | Infopagina's over de Europese Unie ...

Zo zorgt de Europese Unie ervoor dat controlenormen inzake de hygiëne van levensmiddelen en diervoeders, de gezondheid van planten en dieren en de preventie van voedselbesmetting door gevaarlijke stoffen worden opgesteld en nageleefd. ... via gewasbescherming en voedselproductie, tot verwerking, opslag, vervoer, invoer en export, en ...

ECHA-15-FS-02-NL ECHA en de EU-wetgeving inzake …

De EU-verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP) is ook gericht op het beschermen van de menselijke gezondheid en het milieu en moet daarnaast het vrije verkeer van stoffen mogelijk maken. De verordening integreert de ... ontsmettingsmiddelen. De Biocidenverordening heeft tot doel de biocidenmarkt

DIERVOEDERS IB.PFF.C-U.04.01 Douane-unie Mei 2020

toepassingsgebied van de EU verordening inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (verordening (EG) nr. 1069/2009)) de productie-inrichtingen ook in een lijst moeten zijn opgenomen om verder naar deze landen te kunnen uitvoeren.

Afweermiddelen: Hoe KWS de vraatzucht van ... - KWS Saat

Want: anders dan in de conventionele landbouw mogen biologische zaden geen chemisch-synthetische ontsmettingsmiddelen bevatten om de vraatzucht van vogels voor de zaden te verminderen. Alleen natuurlijke of natuuridentieke stoffen mogen volgens de EU-verordening inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten worden ...

Aanvraagformulieren | FOD Financiën

Model van teeltaangifte 447 Model van een teeltaangifte Nr. 447B Model van de aangifte van de werkelijke hoeveelheid ingeoogste droge tabak Nr. 449 4. Aanvraagformulier voor een vergunning tabaksfabricaten andere dan onder de accijnsschorsingsregeling (Anti-forestalling) (DOC, 65.5 KB)

ECHA-15-FS-02-NL ECHA en de EU-wetgeving inzake …

De EU-verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP) is ook gericht op het beschermen van de menselijke gezondheid en het milieu en moet daarnaast het vrije verkeer van stoffen mogelijk maken. De verordening integreert de ... ontsmettingsmiddelen. De Biocidenverordening heeft tot doel de biocidenmarkt

Nieuwe EU-Fytosanitaire regels per 14 december 2019 - OHM ...

Naast de bovenstaande nieuwe fytosanitaire regels brengt de EU-verordening inzake officiële controles ((EU) 2017/625) bij aankomst in Europa strengere documenten en fysieke controles met zich mee; de bevoegde autoriteiten van de EU-lidstaten moeten nu minimaal 1% van alle zendingen met een fytosanitair certificaat inspecteren.

advies voor waterbehandeling en -zuivering - Import export

Doorloop de potentiële 39 leveranciers van de sector advies voor waterbehandeling en -zuivering op Europages, platform voor internationale sourcing B2B. ... ontsmettingsmiddelen voor de voedingsmiddelen- en conservenindustrie ... advies inzake de eliminatie van afval ITALIË - Bolzano. Neem contact op met dit bedrijf ...

CE-markering – certificering, EU-voorschriften - Uw Europa

Veel producten moeten van een CE-markering zijn voorzien om in de EU te mogen worden verkocht. Die CE-markering geeft aan dat een product volgens de fabrikant aan alle EU-eisen voldoet qua veiligheid, gezondheid en milieubescherming.

Lastenverzwaringen door de EU-verordening ...

Lastenverzwaringen door de EU-verordening diervoederhygiëne : extra lasten boven de gangbare praktijken inzake diervoederhygiëne: Author(s) Wagenberg, C.P.A. van; Bavel, M.A.H.J. van; Bondt, N. Source: Den Haag : Landbouw-Economisch Instituut (Rapport LEI ) - 96: Department(s) Animal Nutrition LEI Markt en Ketens WIAS: Publication type ...

Plesmanweg 1-6 Landelijk afvalbeheerplan Postbus 20901 ...

EMAS Eco-Management and Audit Scheme (EU-Verordening inzake de vrijwillige deelneming van bedrijven uit de industriële sector aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem) EPS Expanded polystyrene (‘piepschuim') EU Europese Unie EURAL Europese afvalstoffenlijst EVOA Verordening (EG) Nr. 1013/2006 betreffende de overbrenging van ...

EU-verordening inzake eenvoudige aangifte voor zendingen ...

EU-verordening inzake eenvoudige aangifte voor zendingen met geringe waarde (ivm. btw-vrijstelling) ... dat de meeste goederen met een waarde van niet meer dan € 22 van btw kunnen worden vrijgesteld. Deze goederen kunnen ook voor een vrijstelling van douanerechten in aanmerking komen. Over Sdu.

Documenten | Dierziekten | NVWA

K-LV-WVCA-01b3, Klinische verklaring van de bevoegde dierenarts van de erkende inrichting bedoeld in RL 2009/158/EG t.b.v. de export van fok- en gebruikspluimvee Verklaring inzake de diergezondheid, bijlage bij K-LV-WVCA-01, Tijdelijk werkvoorschrift certificering op afstand – afdeling VKE ...

B VERORDENING (EG) Nr. 889/2008 VAN DE ... - EUR-Lex

889/2008 VAN DE COMMISSIE. van 5 september 2008. tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad. inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische. productie, de etikettering en de controle betreft. Gewijzigd bij: (PB L 250 van 18.9.2008, blz. 1 ...

CE-markering – certificering, EU-voorschriften - Uw Europa

Veel producten moeten van een CE-markering zijn voorzien om in de EU te mogen worden verkocht. Die CE-markering geeft aan dat een product volgens de fabrikant aan alle EU-eisen voldoet qua veiligheid, gezondheid en milieubescherming.

Nieuwe EU-verordening rond bio een jaar uitgesteld ...

De Europese Commissie stelt de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving inzake biologische landbouw met een jaar uit. Die ging normaal in van 1 januari 2021, de nieuwe datum is dus 1 januari 2022. Een van de punten in het actieplan is het bevorderen van de toename van het areaal voor biologische landbouw in de EU.

TERUGTREKKING VAN HET ERENIGD ONINKRIJK EN DE …

Wat betreft de import en export van elektriciteit door derde landen is in Verordening (EU) nr. ... interne elektriciteitsmarkt van de EU. Verordening (EU) 2015/1222 voorziet ook ... is ervoor verantwoordelijk dat wordt gewaarborgd dat de bepalingen inzake handhaving van de artikelen 13 tot en 18 van Verordening (EU) 1227/2011 ...