Handzeep Veiligheidsinformatieblad

  • Huis
  • /
  • Handzeep Veiligheidsinformatieblad

Handzeep Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad- Handzeep Veiligheidsinformatieblad ,Apr 21, 2015·Productnaam Handzeep Waterval Pure stof/mengsel Mengsel 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Aanbevolen gebruik Persoonlijke verzorging Ontraden gebruik Geen informatie beschikbaar 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad E-mailadres [email protected] DRIEHOEK VLOEIBARE ZEEP ...VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum Handzeep 1 Van 6 Print datum 25-03-2010 022041 - Handzeep 1 Van 6 H.O. Eurosan Heeswijk 74 A 3417 GS Montfoort Nederland Tel 0348-420100 Fax 0348-424243 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMINGDeze vloeibare handzeep is huidvriendelijk en ruikt erg ...

A Negen Handzeep Sunny Rose Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EU) 2015/830 EURAL 27-11-2018 (Versie: 1.0) NL (Nederlands) 5/7 -code : 07 06 00 afval van BFLG van vetten, smeermiddelen, zepen, detergenten,

CLEANHANDS - Clean Hands

Het is klinisch bewezen dat de automatische wascyclus van 12 seconden van Meritech, in combinatie met onze speciaal samengestelde UltraPure 2% handzeep 99.98% van de gevaarlijke ziektekiemen elimineert.In tegenstelling tot het traditionele wassen van de handen – wat niet altijd en soms ook niet voldoende doeltreffend gebeurt – zorgen de Meritech systemen voor een gestandaardiseerde en ...

Home :: Infectiepreventie

Wilt u meer weten over infectiepreventie én de kwaliteit en veiligheid in uw zorginstelling verbeteren? Op deze website vindt u alle informatie over infectiepreventiemaatregelen conform de landelijke standaarden, ondersteuning, trainingen, protocollen en bijpassende producten.

Diversey Catalogue - Home

Handzeep/Douchecrème - Vloeibaar of (gast)tabletten. Vaatwasmiddel - Kortcyclische machines. Vaatwasmiddel - Huishoudelijke machines. Vaatwasmiddel - Bierglasreinigers, handafwas en additieven. Fabric Care - Wasmiddelen. Fabric Care - Wasverzachters. Fabric Care - Sachets en additieven.

Bladzijde VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 4 VLOEIBARE ZEEP …

Bladzijde 1 van 4 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Datum 30/10/2014 VLOEIBARE ZEEP GP Code C.10016 Bruggestraat 66 M. 0475/65.21.94 T. 051/70.09/61 Tel.nr. Antigifcentrum : 070/245.245

Veiligheidsinformatieblad ZAH-01000

Productnaam Activator handzeep Productcode ZAH-01000 identificatie van de leverancier: Bedrijf Gildewerk B.V. Jan van Geunsweg 10A 2031 BD Haarlem Tel. +31 - (0)23 - 532 22 55 Fax +31 - (0)23 - 534 09 65 E-mail [email protected] 2. Samenstelling van en informatie over de bestanddelen CAS nummer 56-81-5 EINECS nummer 200-289-5

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 2001/58/EG. …

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 2001/58/EG. Dettol. Pag: 5 van 5 (17.12.2003). Wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn in de tekst aangegeven met **. De informatie,gegeven in dit veiligheidsinformatieblad,heeft betrekking op het in rubriek 1 genoemde product en wordt verstrekt vanuit de veronderstelling dat het product zal worden gebruikt op ...

ECO Hand Soap - BOMA

Handzeep Gebruiksconcentraties : / 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad : Greenspeed P.O.Box 1250 ... Verklarende lijst van de H-zinnen gebruikt in dit veiligheidsinformatieblad :: geen H315 Skin Irrit. 2 : Veroorzaakt huidirritatie. H318 Eye Dam. 1 : Veroorzaakt ernstig oogletsel. ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Leros

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EG-verordening 453/2010 Satino Black Handzeep Datum revisie: 01-06-2015 Versie 2.0 Pagina 2 van 5 4. Eerste hulp maatregelen 4.1 Beschrijving van de eerste hulp maatregelen Inademing Niet van toepassing. Contact met de ogen Spoelen met lauw water. De oogleden moeten van de oogbol

Veiligheidsbladen | Royal Brinkman

Een veiligheidsinformatieblad (ook wel veiligheidsblad genoemd) is een documenten waar informatie staat over de risico's van een gewasbeschermingsmiddel of een andere gevaarlijke stof/product. Ook staat erin beschreven hoe je op een veilige manier met het product om kan gaan, zodat de gezondheidsrisico's en milieurisico's zo goed mogelijk ...

CLEANHANDS - Clean Hands

Het is klinisch bewezen dat de automatische wascyclus van 12 seconden van Meritech, in combinatie met onze speciaal samengestelde UltraPure 2% handzeep 99.98% van de gevaarlijke ziektekiemen elimineert.In tegenstelling tot het traditionele wassen van de handen – wat niet altijd en soms ook niet voldoende doeltreffend gebeurt – zorgen de Meritech systemen voor een gestandaardiseerde en ...

CHRISAL - Home

Probiotica. De meeste Chrisal producten bevatten probiotica (veilige goede bacteriën) die tijdens en lang na de reiniging vuil blijven afbreken op een biologische manier.Door deze lange nawerking resulteren de producten in een veel beter visueel poetsresultaat en is er een permanente en actieve geurbestrijding. De probiotica werden geselecteerd om optimaal actief te zijn bij zeer ...

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Sunlight Professional Handzeep Persoonlijke beschermingsmiddelen Oog / gezicht bescherming Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig. Handbescherming: Niet van toepassing. Lichaamsbescherming: Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig. Ademhalingsbescherming Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD DRIEHOEK VLOEIBARE ZEEP ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum Handzeep 1 Van 6 Print datum 25-03-2010 022041 - Handzeep 1 Van 6 H.O. Eurosan Heeswijk 74 A 3417 GS Montfoort Nederland Tel 0348-420100 Fax 0348-424243 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Sunlight Professional Handzeep Persoonlijke beschermingsmiddelen Oog / gezicht bescherming Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig. Handbescherming: Niet van toepassing. Lichaamsbescherming: Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig. Ademhalingsbescherming Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig.

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Sunlight Professional Handzeep Persoonlijke beschermingsmiddelen Oog / gezicht bescherming Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig. Handbescherming: Niet van toepassing. Lichaamsbescherming: Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig. Ademhalingsbescherming Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig.

Solopol® natural | Stoko

Volgens de REACH richtlijn (1907/2006/EG) moet er geen veiligheidsinformatieblad (MSDS) worden opgesteld voor cosmetische producten (Artikel 2, 6b). Veel van de vereiste informatie heeft betrekking op chemische producten en is niet relevant voor cosmetische producten.

SDS EU (Reach Annex II)

Handzeep Comtesse Mevon Aanvullende informatie Voor cosmetische producten is een veiligheidsinformatieblad niet wettelijk verplicht Daarom komt dit document niet noodzakelijker wijs overeen met de eisen van Verordening (EG) Nr. 453/2010 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid Geen aanvullende informatie beschikbaar 12.3. Bioaccumulatie

Bladzijde: 1/9 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006 ...

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 datum van de druk: 28.03.2019 Herziening van: 28.03.2019 Handelsnaam: KATRIN Airfreshener Sunny Garden 225437/42722 (Vervolg van blz. 1) 48.1.2 Benzyl salicylate (R)-p-mentha-1,8-dieen ·Gevarenaanduidingen H317Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

SDS EU (Reach Annex II)

Handzeep Parlemour Productveiligheidsblad Conform artikel 31 van REACH is voor dit product geen veiligheidsinformatieblad vereist. Dit veiligheidsinformatieblad is op vrijwillige basis samengesteld 26-4-2016 NL (Nederlands) SDS Ref.: 2000.0_04_COS 2/9 2.3. Andere gevaren Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Alles voor bouw en industrie. Kelfort.

Kelfort omvat een breed assortiment kwaliteitsproducten welke speciaal zijn afgestemd op professioneel gebruik in de bouw en industrie.

SDS EU (Reach Annex II)

Handzeep Comtesse Mevon Aanvullende informatie Voor cosmetische producten is een veiligheidsinformatieblad niet wettelijk verplicht Daarom komt dit document niet noodzakelijker wijs overeen met de eisen van Verordening (EG) Nr. 453/2010 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid Geen aanvullende informatie beschikbaar 12.3. Bioaccumulatie

Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals ...

HANDZEEP Herzieningsnummer: 0001 Reden van herziening: 9 Datum van herziening: 2015-03-31 Publicatiedatum: 2015-03-10 Productnummer: 44766 4 / 14 Glycerol, mist Tijdsgewogen gemiddelde 8u (Workplace exposure limit (EH40/2005)) 10 mg/m³

Veiligheidsinformatieblad ZAH-01000

Productnaam Activator handzeep Productcode ZAH-01000 identificatie van de leverancier: Bedrijf Gildewerk B.V. Jan van Geunsweg 10A 2031 BD Haarlem Tel. +31 - (0)23 - 532 22 55 Fax +31 - (0)23 - 534 09 65 E-mail [email protected] 2. Samenstelling van en informatie over de bestanddelen CAS nummer 56-81-5 EINECS nummer 200-289-5